Over
glitch kompas

Samen online
co-creëren


Het GLITCH Kompas is een online tool die ambitieuze personen die actief zijn in de glastuinbouwsector in Vlaanderen (België) en Nederland begeleidt bij het realiseren van relevante innovaties middels co-creatie. Co-creatie is een intensieve samenwerking tussen diverse betrokken partijen die allen werken rond een gemeenschappelijk doel en waarbij innovaties ontwikkeld worden die een meerwaarde creëren voor deze betrokken partijen. De doelgroep van het GLITCH Kompas bestaat uit de koplopers in de glastuinbouwsector, zoals telers, teeltvoorlichters, toeleveranciers, onderzoekscentra, kennisinstellingen en alle belanghebbenden. Door een intensieve samenwerking tussen deze diverse partijen worden innovaties ontwikkeld die afgestemd zijn op de markt.

Co-creatie kan op verschillende manier plaatsvinden. Het GLITCH Kompas neemt u mee vanaf de startfase van ideevorming tot het eindpunt, een ontwikkelde innovatie die een oplossing vormt voor een probleem of een verbetering is van reeds bestaande toepassingen en systemen. Via een gestructureerd proces, bestaande uit 7 fasen, wordt u en uw team door de realisatie van de innovatie geleid.

Wat is
co-creatie?


Co-creatie is een intensieve samenwerking tussen diverse betrokken partijen die allen werken rond een gemeenschappelijk doel en waarbij innovaties ontwikkeld worden die een meerwaarde creëren voor deze betrokken partijen. Door een samenwerking aan te gaan met andere partijen worden er kennis, middelen en vaardigheden gedeeld. Deze kennisdeling leidt tot betere inzichten en ontwikkelingen. Dit resulteert in innovaties die rekening houden met de wensen en behoeften van alle belanghebbende partijen die met de innovatie aan de slag moeten gaan of partijen die een impact ondervinden van de innovatie op hun werking. Dit in tegenstelling tot innovaties die slechts door één partij geïnitieerd worden.

Als teler bent u voortdurend op zoek naar manieren om het hoogst mogelijke uit uw bedrijfsvoering te halen en uw concurrentiepositie te behouden. Maar toepassingen moeten ook wel bruikbaar zijn in de praktijk en dus passen in uw teeltproces en bedrijfsvoering. Als toeleverancier van de glastuinbouwsector wil u duurzame oplossingen bedenken en ervoor zorgen dat deze in de praktijk bruikbaar zijn en geïmplementeerd worden. Om tot toepasbare innovaties te komen is het van belang om een samenwerking te realiseren tussen meerdere betrokken partijen via co-creatie. Het GLITCH Kompas biedt hulp bij het opstarten en doorlopen van het co-creatieproces. Het GLITCH Kompas is een online tool die koplopers in de glastuinbouwsector in Vlaanderen en Nederland begeleidt naar een toepasbare innovatie. Met behulp van deze tool doorloopt u met uw team een zevental fases die zullen leiden tot een eindproduct.

Co-creëren heeft veel gezichten. Om duidelijkheid te scheppen voor het doorlopen van een co-creatie, wordt het proces in zeven stappen opgedeeld. Deze stappen worden niet noodzakelijk allemaal doorlopen. Soms zijn er bijvoorbeeld al goede ideeën geformuleerd of soms is er al een basisoplossing die enkel verbeterd dient te worden.

De stappen die hier worden voorgesteld, zijn gebaseerd op het double-diamond model (dubbele diamant), waarin men eerst probeert om zo creatief mogelijke oplossingen te bedenken om vervolgens de meeste haalbare en originele product- of dienstmogelijkheden verder door te denken.

Structuur
co-creatieproces


Het GLITCH Kompas heeft het co-creatieproces gebaseerd op het Double Diamond model van Design Council (Design Council, 2005) dat gebruikt wordt voor innovatieontwikkeling en dat bestaat uit zeven verschillende fasen.

De opeenvolgende fasen bestaan uit het doorlopen van een verbredingstadium waarbij er veel informatie wordt verzameld met het oog op de innovatie, afgewisseld met synthesestadium waarbij de verzamelde informatie uit het voorgaande stadium gestructureerd wordt. Dit proces wordt met diverse belanghebbenden partijen samen doorlopen (Kazadi et al., 2016). Het co-creatieproces dat het GLITCH Kompas weergeeft, combineert inzichten uit design- innovatie- en managementwetenschappen. Enerzijds vertrekt een co-creatieproces vanuit het creatieve denken dat eigen is aan de ontwerpwereld en probeert het ideeën te concretiseren en uit te werken, anderzijds zorgt het voor het structureren van menselijke processen vanuit innovatiemanagement.

Bronnen:

Design Council. (2005). The ‘double diamond’design process model. Design Council. Retrieved October 8th 2019, from https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-councils-evolved-double-diamond

Kazadi, K., Lievens, A., & Mahr, D. (2016). Stakeholder co-creation during the innovation process: Identifying capabilities for knowledge creation among multiple stakeholders. Journal of business research, 69(2), 525-540.

Overzicht co-creatie
in 7 fasen


Fases

Fases

1
Start
2
Ontdek
3
Definieer
4
Ontwikkel
5
Herontdek
6
Verbeter
7
Lever
1. Startfase:
In de startfase stelt u een complementair kernteam samen bestaande uit diverse stakeholders die het hele co-creatieproces in goede banen leidt. Met dit kernteam zal u de innovatie ontwikkelen. Speciale aandacht wordt gegeven aan het afstemmen van verschillende verwachtingen en het formuleren van één eenduidig, gezamenlijk innovatiedoel dat waarde creëert voor alle betrokken partijen. Externe partijen betrekt u doorgaand de verschillende fasen van het innovatieproces om de innovatie voldoende op hun behoeften af te stemmen.

2. Ontdekkingsfase:
In de ontdekkingsfase verzamelt u zoveel mogelijk informatie over het probleem dat u wenst op te lossen met voldoende aandacht voor de omgeving en de context waarbinnen de innovatie gebruikt zal worden.

3. Definieerfase:
In de definieerfase destilleert u alle bruikbare informatie om de innovatie op te bouwen.

4. Ontwikkelingsfase:
In de ontwikkelingsfase creëert u een eerste concept van de innovatie of oplossing.

5. Herontdekkingsfase:
Vertrekkend vanuit dit concept vindt een herontdekkingsfase plaats waarbij u opnieuw zoveel mogelijk informatie verzamelt.

6. Verbeterfase:
In de daaropvolgende verbeteringsfase evalueert en verrijkt u het concept op basis van inzichten en ervaring van directe gebruikers.

7. Leverfase:
In de laatste fase ontwikkelt u een prototype van de innovatie en test u dit prototype uit op de markt om de haalbaarheid ervan in kaart te brengen.

Tools


Het GLITCH Kompas begeleidt u door de 7 verschillende fasen van een co-creatieproces. Elke fase biedt verschillende tools als hulpmiddel aan die men kan gebruiken om een bepaald doel te bereiken en legt uit bij welke situatie de bijhorende fase een oplossing kan bieden. Bij elke fase vindt u de bijhorende tools terug en worden volgende zaken in kaart gebracht:

Elke tool bevat ook een gedetailleerde beschrijving over hoe u de tool kan gebruiken.

Naast de beschrijving beschikken de tools ook over een template. Deze templates geven een structuur zodat u zelf meteen de tool kan gebruiken voor uw eigen project. U dient niet noodzakelijk alle tools die bij een fase horen te gebruiken. De inleidende tekst bij elke fase geeft een overzicht van de meest belangrijke tools om te gebruiken.

Waarom
registeren?

Het GLITCH Kompas is zowel met als zonder registratie te gebruiken. Echter biedt het aanmaken van een profiel een aantal voordelen.


Samenwerken?

Samenwerken wordt nog makkelijker. U kunt teamleden toevoegen aan uw project. Daarnaast kunt u taken toewijzen en chatten met de teamleden.

Meerdere projecten

Op uw profiel kunt u meerdere projecten aanmaken en bijhouden. Zo behoudt u het overzicht!

Overleg online

De online chat-functie maakt het mogelijk om online te overleggen en direct in contact te staan met de teamleden.

Documentbeheer

Bij iedere fase kunt u documenten toevoegen zodat alle documentatie centraal op één plek te vinden is.